ลองเปลี่ยนจำนวนเงินออม ระยะเวลา และอัตราผลตอบแทน แล้วดูซิว่าตังค์เก็บของคุณจะเพิ่มได้มากขนาดไหน

Change number in each box to see the final outcome
พลังที่
1
เงินต้น
จำนวนเงินเก็บต่อเดือน (บาท)
Saving amount per month (baht)
500
100,000
เลื่อนปุ่มเพื่อเปลี่ยนจำนวนเงิน
Slide the button to change saving amount
พลังที่
2
ระยะเวลา
ระยะเวลาเก็บเงิน (ปี)
Saving period (years)
พลังที่
3
อัตราผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนต่อปี (%)
Expected rate of return (%)
ตังค์เก็บของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น
Expected total amount (baht)
0.00
เงื่อนไขการคำนวณ (Assumptions)
  • อัตราผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาเก็บเงิน (Fixed return rate)
  • ไม่มีเงินเฟ้อ (No inflation)
  • เป็นการฝากเงินต้นงวด (Savings at beginning of each month)