Investment Discovery Museum

รู้จัก INVESTORY

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

INVESTORY นำเสนอความรู้โดยใช้การเล่าเรื่อง (Storyline) ผ่านตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และอนุพันธ์ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบๆ ตัว จนเกิดความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

นอกจากนี้ INVESTORY ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการเล่าเรื่องราว โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองปฏิบัติจริง (Interactive Self-Discovery) ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน