Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่
ตอนที่ 1: เพิ่มพลัง สร้างรายได้ในยุค AI
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2: ฝันที่เป็นจริง
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่
ตอนที่ 3: มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบ ด้วย 2 สกิล
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่
ตอนที่ 4: Need vs Want จำเป็นหรือไม่ วัดกันตรงไหน?
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 5: ฉลาดช็อปด้วย 5 เทคนิค
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 6: สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 7: กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงิน
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 8: เช็คอินเส้นทางการเงิน
      

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 9: 3 พลังมหัศจรรย์
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 10: เงินเฟ้อ ตัวป่วน...ลดค่าเงิน

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com