Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 9 - 3 พลังมหัศจรรย์3 พลังมหัศจรรย์

 

3 พลังมหัศจรรย์ เป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้น ได้แก่

  1. พลังเงินต้น จำนวนเงินออมในแต่ละงวด ยิ่งเยอะยิ่งดี
  2. พลังระยะเวลา ระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่อง ยิ่งนานยิ่งดี
  3. พลังอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับ ยิ่งมากยิ่งดี

 

เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆ และรู้จักหาผลตอบแทนที่ดี ช่วยให้เงินออมในอนาคตเติบโต 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com