Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 10 - เงินเฟ้อ ตัวป่วน...ลดค่าเงิน เงินเฟ้อ ตัวป่วน...ลดค่าเงิน

 

 

ภาวะเงินเฟ้อ เป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ทำให้เงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลง แต่เรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนได้มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ เพื่อให้เราสามารถซื้อของเหมือนเดิมได้ 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com