Investment Discovery Museum

Short note ซีรีส์ความรู้...การเงินและเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 5 ผู้ประกอบการ ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด