Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 7 - กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงิน

 

 กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงิน

 

การออม คือ การเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้พอกพูนขึ้น การออมส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคาร เพราะมีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย  ข้อดีของการออม คือ มีสภาพคล่องสูง ถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ก็มีเงินสำรองใช้ได้ทันที

 

การลงทุน คือ การนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้ได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออม แต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออม

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com