Investment Discovery Museum

ภาพคณะเยี่ยมชมจาก ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต