Investment Discovery Museum

คณะเยี่ยมชมจาก โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้