Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 5 - ฉลาดช็อป ด้วย 5 เทคนิค

 

ฉลาดช็อป ด้วย 5 เทคนิค

 

5 เทคนิคควบคุมรายจ่าย ประกอบด้วย

1. ตั้งงบก่อนใช้ จะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้ ให้ “คิดก่อนซื้อ” ทุกครั้ง

2. ใช้น้อยกว่าหา ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ได้รับ

3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ อย่าซื้อของที่ไม่จำเป็น 

4. เปรียบเทียบก่อนซื้อ ควรมีสติ เช็คราคา เปรียบเทียบสินค้าจากหลายๆ ร้านก่อนซื้อ หรือจะดูรีวิวจากผู้ที่เคยซื้อไปแล้ว เพื่อให้มีคุณภาพและราคาเหมาะสม

5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอ การบันทึกค่าใช้จ่ายในทุกวัน จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมของตัวเอง 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com