Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม INVESTORY

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน