Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2: ฝันที่เป็นจริง ฝันที่เป็นจริง

จะดีกว่าไหม ถ้าเราทำความฝันให้เป็นจริงได้ ก่อนอื่นต้องตั้งเป้าหมายที่ดี ตามหลัก SMART ดังนี้

 

S - Specific   วางเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
M - Measurable   วัดผลให้เป็นตัวเลข จะทำให้รู้ความก้าวหน้าของเป้าหมายที่ตั้งไว้
A - Achievable   มีวิธีที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้
R - Realistic   อยู่บนพื้นฐานความจริง สมเหตุสมผล และเป็นไปได้
T - Time Bound   มีระยะเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจน

  

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com