Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: RMF

 

 

Retirement Mutual Fund (RMF) คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

RMF เป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวสำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ถึงแม้จะไม่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อ แต่จะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี

 

กองทุนรวม RMF ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำยอดเงินที่ลงทุนในกองทุนรวม RMF ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบปีต่อปี คือ ซื้อปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีนั้น 

 

การใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวม RMF เพื่อลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

 

      • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณในรูปแบบอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีนั้น

      • ลงทุนในกองทุนรวม RMF อย่างน้อย 1 ครั้งทุกปี (กรณีไม่มีรายได้จริงๆ สามารถเว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี)

      • ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี (แบบวันชนวัน) นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

จากเงินออมเดือนละ 1,000 บาท โตเป็น 100,000 บาท ด้วยกองทุนรวม RMF

ข้อมูลเปรียบเทียบกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

คู่มือ SSF&RMF แฝดคู่ใหม่ใช้ลดหย่อนภาษี