Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร