Investment Discovery Museum

ชมย้อนหลัง [Live] กิจกรรมชีวิตดีมีตังค์ ตอน "เรื่องเล่าเศรษฐกิจไทย ก่อนมีตลาดทุน อยู่อย่างไร ในยามสุขและวิกฤต"

INVESTORY ชีวิตดีมีตังค์ ตอน "เรื่องเล่าเศรษฐกิจไทย ก่อนมีตลาดทุน อยู่อย่างไร ในยามสุขและวิกฤต"

 

มาฟังความสำคัญของ"ทุน" ต่อวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจการค้าในอดีต

กับ อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

  

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

สรุป Live สด จากเพจ NamFinance