Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ ++ Income | Expense ++

++ #INVESTORYชวนดู ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY คำศัพท์สำหรับมือใหม่เพื่อเรียนรู้การลงทุนอย่างง่าย ++

 

Income รายได้ "รายได้" คือ เงินที่เราได้รับจากผู้อื่น โดยที่มาของรายได้จะแตกต่างตามช่วงอายุ เช่น วัยเด็ก จะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากผู้ปกครอง เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ถ้าเป็นลูกจ้างประจำจะได้รับเงินเดือน ถ้าเป็นฟรีแลนซ์จะได้รับค่าจ้างเป็นงานๆ ไป ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะมีรายได้จากกำไร หรือถ้าเป็นผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย กำไรส่วนต่างจากราคาซื้อขายหลักทรัพย์

 

นอกจากนี้ เราทุกคนยังสามารถมีรายได้เสริมจากการรับจ้างทำงานพิเศษอีกด้วย

 

Expense ค่าใช้จ่าย "ค่าใช้จ่าย" คือ เงินที่เราต้องจ่ายให้ผู้อื่น โดยอาจจัดแยกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เช่น การเก็บออม การซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล การชำระหนี้ การบริจาค เป็นต้น 

 

การจดบันทึกค่าใช้จ่าย จะช่วยให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายประจำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ เมื่อทำเป็นประจำคู่กับการ "ออมก่อนใช้" จะช่วยให้เราสามารถจัดการเงินออมและค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น