Investment Discovery Museum

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนอายุ 30 เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน

 

ในช่วงอายุตั้งแต่ 22-30 ปี เป็นช่วงก้าวสู่วัยแรกเริ่มทำงานและเริ่มสะสมความมั่งคั่งเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต เช่น อยากท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ อยากมีคอนโด ฯลฯ แต่มักจะมีอุปสรรคที่คอยขัดขวาง เช่น ใช้เงินเกินตัว เจ็บป่วย ทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจ

 

ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งหมดหวัง ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ เพื่ออนาคตสดใสทางการเงินด้วย 4 รู้

 

1) รู้ช่องทางหารายได้พิเศษ    นอกเหนือจากรายได้ประจำแล้ว เรายังสามารถใช้ความรู้หรือความถนัดในการหารายได้พิเศษเพิ่มอีกทางด้วย

 

2) รู้เก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน   เหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องอาชีพ สุขภาพ อุบัติเหตุ จึงควรเตรียมเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน อย่างน้อยประมาณ 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน

 

3) รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน    การใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้อย่างชาญฉลาด ต้องเริ่มจากการวางแผนก่อนใช้ โดยสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 35%

 

4) รู้วิธีลงทุน สะสมความมั่งคั่ง  ปัจจุบันการฝากเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน