Investment Discovery Museum

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม INVESTORY

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชั้น ปวส.ที่ 2 สาขาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน