Investment Discovery Museum

รู้เรื่องหุ้น... สักนิดก่อนคิดเทรด

 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจเลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล หรืออาจขายหุ้นเพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างราคา

 

การที่ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางของอุตสาหกรรม และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัท หากภาวะเศรษฐกิจดี อุตสาหกรรมเติบโต บริษัทมีผลประกอบการดี ราคาหุ้นสูงขึ้น ผู้ลงทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

 

ผู้ถือหุ้นสามัญยังสามารถมีส่วนในการบริหารกิจการผ่านการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่มีอยู่ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิ์ในการบริหารกิจการ