Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต