Investment Discovery Museum

Financial LIteracy Clips: เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่

คลิปความรู้ "เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่" จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ทั้ง การบริหารรายได้ การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารเงินออม การบริหารหนี้สิน การบริหารการลงทุน รวมทั้ง การบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตทางการเงินที่สำคัญ ในรูปแบบของ Animation Clips ให้เข้าใจง่ายๆ

 

 


เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
เพิ่มพลัง สร้างรายได้ในยุค AI
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
ฝันที่เป็นจริง
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 3
มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบ ด้วย 2 สกิล
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 4
Need vs Want จำเป็นหรือไม่ วัดกันตรงไหน?
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 5
ฉลาดช็อปด้วย 5 เทคนิค
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 6
สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 7
กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงิน
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 8
เช็คอินเส้นทางการเงิน
      

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 9
3 พลังมหัศจรรย์
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 10
เงินเฟ้อ ตัวป่วน...ลดค่าเงิน

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 11
ดอกเบี้ย...มีมากกว่าที่เห็น
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 12
คิดดอกเบี้ยเป็น เห็นประโยชน์
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 13
คิดให้ดี...ก่อนเป็นหนี้
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 14
เคล็ดลับจัดการชีวิตให้โอ(เค)
     

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 15
รอบรู้วิธีประเมินความเสียหายในชีวิต รับมือได้เป๊ะ!
 
เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 16
ถามมาตอบได้...ใครเป็นใครเมื่อทำประกัน
     
     
     
เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com