Investment Discovery Museum

ETF กองทุนรวมที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้น

ETF

 

                ETF ย่อมาจาก “Exchange Traded Fund” เป็นกองทุนรวมเปิดที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ ซึ่งนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงซื้อขายได้แบบ Real-time เสมือนหุ้นตัวหนึ่ง ETF มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันมีดัชนีอ้างอิงหลายประเภท เช่น ดัชนีหุ้นในประเทศ ดัชนีหุ้นต่างประเทศ ราคาทองคำ เป็นต้น

 

กำเนิด ETF

 

                จากข้อมูลในอดีตพบว่ามีแนวคิดในการจัดทำกองทุนรวมดัชนีที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2523 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมาจนกระทั่งเกิด ETF ขึ้น ในปี 2532 ที่ Toronto  Stock  Exchange ประเทศแคนาดา ภายใต้ ชื่อ “Toronto Index  Participation  Shares  (TIPS)” โดยอ้างอิงการลงทุนกับดัชนี Toronto Stock Exchange 35 หรือ TIP35 และต่อมาในปี พ.ศ.2536 ETF กองแรกของสหรัฐอเมริกาก็ถือกำเนิดขึ้น โดย State Street Global Advisors บริษัทจัดการกองทุนในสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า “Standard & Poors-500 Depositary  Receipts (SPDRs)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า SPDR ซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P 500 ที่มีองค์ประกอบเป็นหุ้น 500 รายการ

 

                สำหรับในประเทศไทย ETF ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นในประเทศกองแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นในปี 2550 เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ภายใต้ชื่อว่ากองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า TDEX จากชื่อก็พอจะคาดเดาได้ว่าเป็นกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ SET50 Index หลังจากนั้น ETF ได้เพิ่มจำนวนขึ้นตามมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันประเทศไทย มี ETF ทั้งสิ้น 12 กองทุน ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงแตกต่างกันออกไป โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมกันสูงถึง 18,506 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2564) สามารถดูรายชื่อ ETF และดัชนีอ้างอิงได้ที่ ข้อมูลและสถิติ

 

จุดเด่นของ ETF

 

ETF ได้นำข้อดีของ “หุ้น” และ “กองทุนรวม” มารวมไว้ด้วยกัน คือ มีความคล่องตัวสูง สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาในวันเปิดทำการ มีราคาซื้อขาย Real-Time ขึ้นลงระหว่างวันเหมือนกับหุ้น โดยไม่ต้องรอมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย หรือ NAV (Net Asset Value) ตอนสิ้นวันเหมือนการซื้อขายกองทุนรวมโดยทั่วไป นอกจากนี้ ETF ยังใช้เงินลงทุนน้อยเพื่อกระจายการลงทุนได้เหมือนกับกองทุนรวม ที่สำคัญ คือ มีมืออาชีพเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการให้

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF

รู้จักกองทุนรวม ETF

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ETF

หนังสือ รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง ETF