Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Market Capitalization | Funding Value

"Market Capitalization" หรือ Market Cap. คือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 

Market Capitalization = Listed Shares x Market Price

 คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (Listed Shares) คูณด้วย ราคาตลาดหรือราคาปิดของหุ้นนั้นๆ (Market Price)

 

"Funding Value" คือ มูลค่าระดมทุนที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO หรือหุ้นเพิ่มทุน

 

Funding Value = IPO Shares x IPO Price

 คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (IPO Shares) คูณด้วย ราคา IPO ของหุ้นนั้นๆ (IPO Price)

 

ตัวอย่างเช่น

 

บริษัท Z ขายหุ้น IPO จำนวน 2,610 ล้านหุ้น ที่ราคา IPO 18 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนที่บริษัทได้รับ 46,980 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท Z มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 11,610 ล้านหุ้น ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ของหุ้นบริษัท Z ณ ราคา IPO เท่ากับ 208,980 ล้านบาท 

 

สมมติว่า ณ สิ้นวัน ราคาปิดของหุ้นบริษัท Z อยู่ที่ 30 บาท จะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นบริษัท Z เท่ากับ 348,300 ล้านบาท เห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหุ้นบริษัท Z ส่งผลให้ Market Cap. ของหุ้นบริษัท Z เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 

 Market Cap. จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงน้ำหนักหรือสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้

 

หุ้นใดที่มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนมากและมีราคาตลาดสูง การเปลี่ยนแปลงของราคาของหุ้นนั้นจะส่งผลต่อ Market Cap. ของตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับหลักทรัพย์ IPO ที่มีมูลค่าสูงสุดในรอบ 10 ปี