Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Price Spread

 

 

Price Spread คือ ช่วงห่างของราคาในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Bid) หรือช่วงห่างของราคาในการเสนอขายหลักทรัพย์ (Offer) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนด Price Spread แตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วงของระดับราคา ดังนี้

Price Spread

ตัวอย่างเช่น หุ้น Z มีราคาตลาด (Market Price) ซื้อขายอยู่ที่ 15.00 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีช่วงห่างของราคาในการเสนอซื้อ (Bid) หรือเสนอขาย (Offer) อยู่ที่ 0.10 บาท ดังนั้น ในการตั้งราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้น Z จะเป็นดังภาพด้านล่าง

 

***การเสนอราคา Bid หรือ Offer สูงสุดต่ำสุดจะต้องไม่เกิน +/- 30% ของราคาปิดหุ้น Z ในวันก่อนหน้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: คีย์ซื้อหุ้นอย่างไร ถูกใจ ถูกช่วงราคา