Investment Discovery Museum

มาเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนกับพวกเรา…ฮีโร่การลงทุน

 เริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนอย่างสนุกสนานที่ INVESTORY กับ 4 SET Heroes ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ มีใครบ้างมาทำความรู้จักกันเลย

·        Guardian B ผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นงวดๆ สม่ำเสมอ และได้เงินต้นคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน แนะนำให้มาเริ่มต้นที่ ฐานฝึก Guardian B

·        Captain S ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น อยากมีสิทธิเป็นเจ้าของกิจการ แนะนำให้มาเรียนรู้เคล็ดลับการลงทุนในหุ้น ที่ฐานฝึก Captain S

·        Pro M ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลา ไม่มีประสบการณ์ ไม่กล้าลงทุนเอง การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะมีมืออาชีพบริหารเงินลงทุนให้เรา มาเรียนรู้ได้ที่ฐานฝึก Pro M

·        Lady D ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ เหมาะสำหรับผู้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนแล้ว ต้องการศึกษาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุน แนะนำให้มาเรียนรู้เพิ่มเติมที่ฐานฝึก Lady D

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน