Investment Discovery Museum

ชมคลิปย้อนหลัง กิจกรรม Workshop วางแผนการเงิน "ชีวิตดีมีตังค์ ตอน บริหารเงินก้อนใหญ่ให้งอกเงย"

กิจกรรม Workshop วางแผนการเงิน "ชีวิตดีมีตังค์ ตอน  บริหารเงินก้อนใหญ่ให้งอกเงย"

โดย คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นักวางแผนการเงิน CFP®

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.

 

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน