Investment Discovery Museum

กิจกรรม FIN&FUN ช่วงที่ 2/4

ภาพความสนุกสนานของการแข่งขันในครึ่งแรก #ทีมสกาย มีคะแนนนำเฉือน #ทีมฟรัง ไปเล็กน้อย