Investment Discovery Museum

ภาพกิจกรรม "INVESTORY Camp 2019" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562

กิจกรรมรับปิดเทอมกับ INVESTORY Camp รุ่นที่ 1 

ปลูกฝังวินัยการออม จุดประกายเรื่องการลงทุนให้กับเยาวชน  

#วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่ 

 

เพื่อเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้น้องๆ มัธยมปลายทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสอดแทรกความรู้ด้านการออม การวางแผนการเงินและได้ทดลองลงทุนซื้อขายหุ้นเสมือนจริง