Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก