Investment Discovery Museum

นักศึกษาปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม INVESTORY

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นักศึกษาปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โดยมีดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ