Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 16ตอน ถามมาตอบได้ ใครเป็นใครเมื่อทำประกัน

เรียนรู้ถึงเรื่องของประกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญ ศึกษารูปแบบ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถเลือกได้จากประเภทของประกันชนิดต่างๆ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำประกัน

 

  

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://investory.set.or.th

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com