Investment Discovery Museum

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี