Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Board Lot | Odd Lot

 

 

Board lot คือ หน่วยการซื้อขาย

 

หน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลัก ต้องเป็นจำนวนเท่าของ 100 หุ้น โดย 1 Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น ซึ่งเป็นการซื้อขายขั้นต่ำบนกระดานหลัก ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหุ้นหรือขายหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านหุ้นต่อ 1 คำสั่ง ยกเว้นสำหรับหุ้นที่มีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน 1 หน่วยการซื้อขาย หรือ 1 Board Lot ของหุ้นนั้นจะเท่ากับ 50 หุ้น

 

ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนต้องการซื้อหุ้นบริษัท Z ในราคา 10 บาท จะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อให้เต็ม Board lot เช่น 100 หุ้น 1,100 หุ้น หรือ 10,100 หุ้น เป็นต้น

 

Odd Lot คือ หน่วยย่อยการซื้อขาย

หน่วยย่อยการซื้อขาย คือ จำนวนหุ้นที่ไม่เต็ม 1 Board Lot (ตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น) เรียกว่า Odd Lot หรือเศษหุ้น มีโอกาสเกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนได้รับเศษหุ้นเข้ามาในพอร์ตลงทุนจากหลายทาง เช่น หุ้นปันผล หุ้นเพิ่มทุน หรือการออมหุ้นแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติทุกเดือนตามจำนวนเงินที่กำหนด เป็นต้น

 

ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเศษหุ้นบนกระดานหน่วยย่อยหรือกระดาน Odd lot ผ่านโปรแกรม SETTRADE Streaming ได้เช่นดียวกับการซื้อขายแบบ Board Lot บนกระดานหลัก โดยระบุจำนวนหุ้น 1 - 99 หุ้น โดยราคาซื้อขายเศษหุ้นบนกระดาน Odd Lot แบบเรียลไทม์สามารถดูได้จากเมนู Odd Lot ใน SETTRADE Streaming ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาซื้อขายหุ้นบนกระดานหลัก

 

ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนทยอยซื้อหุ้น Z แบบ DCA ทุกเดือน เมื่อครบ 1 ปี มีหุ้น Z สะสมจากการลงทุนแบบ DCA ทั้งหมด 7,225 หุ้น ในราคาต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 8.30 บาท สมมติว่าปัจจุบันราคาของหุ้น Z อยู่ที่ 10.10 บาท ถ้าต้องการจะขายหุ้น Z ทั้งหมดที่ราคาปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายหุ้นบนโปรแกรม SETTRADE Streaming แยกเป็น 2 คำสั่ง คือ ส่งคำสั่งขายหุ้นจำนวน 7,200 หุ้น (Board Lot) ที่ราคา 10.10 บาท และส่งคำสั่งขายเศษหุ้นจำนวน 25 หุ้น (Odd Lot) ที่ราคา 10.10 บาท

 

OddLot