Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: IPO

  

ศัพท์น่ารู้@INVESTORY: IPO

 

IPO ย่อมาจากคำว่า Initial Public Offering หมายถึง การที่บริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการระดมเงินทุนของบริษัทเพื่อนำไปขยายธุรกิจ 

 

บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

การลงทุนในหุ้น IPO เป็นที่นิยม เนื่องจากผู้ลงทุนคาดหวังถึงการเติบโตของบริษัทและราคาซื้อขายที่สูงขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาหุ้น IPO ที่เสนอขายนั้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท