Investment Discovery Museum

ที่มา...ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นับจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำเนินการซื้อขาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 40 ปี โดยมีตราสัญลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจานปลาโบราณ ซึ่งแสดงถึงความสมดุลและความต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

ตราประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 2 ส่วนประกอบกันเป็นวงกลม โดยส่วนบนเป็นสีทอง และส่วนล่างเป็นสีดำ การออกแบบเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากจานโบราณใบนี้ ซึ่งมีลายสลักรูปปลาคู่ที่มีลักษณะว่ายเวียนหนึ่งหัวจรดหนึ่งหาง ว่ายวนกันต่อเนื่องไม่สิ้นสุด สอดคล้องกับหลักธรรมในลัทธิเต๋า ที่กล่าวถึงความสมดุลของสิ่งสองสิ่ง ที่เป็นทั้งคู่และสิ่งที่ตรงข้ามกัน คือ หยิน กับ หยาง เปรียบเสมือนสตรีกับบุรุษ ความมืดกับความสว่าง อันอาจอุปมาได้ถึงสัจธรรมของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีอุปสงค์และอุปทาน มีผลตอบแทนและความเสี่ยง มีความคึกคักและซบเซา เป็นสองสิ่งที่ท้าทายผู้ลงทุนเสมอมาทุกยุคทุกสมัย

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนแรก 
ดำรงตำแหน่ง 20 ธันวาคม 2517 - 29 มิถุนายน 2521