Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: P/E Ratio

 

 

Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) คือ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น

 

 

เรียกแบบย่อว่า “ค่า P/E” เป็นอัตราส่วนทางการเงินตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นการคำนวณเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข 2 ตัว คือ ราคาตลาดของหุ้น (Market price) และ กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share) โดยมีหน่วยเป็นเท่า ดังนี้

 

P/E Ratio (เท่า) = ราคาตลาดของหุ้น (Market price) กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share)

 

ค่า P/E เป็นตัวเลขที่มักจะถูกนำมาใช้ประมาณการเบื้องต้นว่า หุ้นที่สนใจนั้นจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลากี่ปี เช่น หุ้น Z มีราคาตลาดอยู่ที่ 20 บาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2 บาท ค่า P/E ของหุ้น Z ที่คำนวณได้ คือ 10 เท่า ถ้าหุ้น Z มีกำไรสุทธิต่อหุ้นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนจะได้เงินทุน 20 บาทคืน เมื่อถือหุ้น Z ครบ 10 ปี

 

ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักเลือกลงทุนในหุ้นที่มีค่า P/E ต่ำ เนื่องจากคิดว่าราคาถูกกว่าและใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าหุ้นที่มีค่า P/E สูง อย่างไรก็ดี การที่หุ้นหนึ่งใดมีค่า P/E ต่ำหรือสูง ไม่ได้แสดงว่า หุ้นนั้นราคาถูกหรือแพง การนำค่า P/E ของหุ้นที่สนใจไปเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม บอกได้เพียงแค่ว่า หุ้นที่เราสนใจมีค่า P/E ต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่า P/E เฉลี่ยของกลุ่มเท่านั้น

 

สำหรับหุ้นที่มีค่า P/E สูง ในบางกรณี ก็มีความน่าสนใจ เช่น หุ้นที่มีแนวโน้มของกำไรเพิ่มขึ้น หรือหุ้น Growth Stock หากมีค่า P/E ต่ำกว่าหรือไม่เกินอัตราการขยายตัวของกำไร เช่น หากคาดว่า หุ้น Z จะมีกำไรโต 15% ต่อปี หากหุ้น Z มีค่า P/E ต่ำกว่า 15 เท่า จึงจะน่าสนใจลงทุน

 

ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้น นอกเหนือจากการดูค่า P/E แล้ว เรายังควรพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ประกอบกับข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง อยากรู้... เขาดูอะไรในอัตราส่วนทางการเงิน