Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 4 - Need VS Want จำเป็นหรือไม่ วัดกันตรงไหน?

 

Need VS Want จำเป็นหรือไม่ วัดกันตรงไหน?

 

 

 

ในชีวิตของแต่ละคน ของอย่างเดียวกัน อาจเป็นสิ่งของที่จำเป็น “(NEED)” หรือสิ่งของที่ต้องการ “(WANT)” ไม่เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน สิ่งสำคัญก็คือ ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรสิ่งที่จำเป็น (need) อะไรคือ สิ่งที่ต้องการ (want) 

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com