Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Derivatives

 

 

Derivatives คือ อนุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ตกลงกันว่าจะซื้อหรือจะขาย “สินค้าอ้างอิง” (Underlying Asset) เป็นจำนวนเท่าใด ที่ราคาเท่าไหร่ มีกำหนดส่งมอบและชำระราคากันเมื่อใด

 

 

 

ประเทศไทยมีศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX (Thailand Futures Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ในปัจจุบัน TFEX มีการซื้อขายอนุพันธ์ 2 ประเภท คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) และ ออปชัน (Options) โดยมีสินค้าอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งหุ้น ดัชนี พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงสินค้าเกษตร ตัวอย่างเช่น SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Interest Rate Futures, USD Futures, Rubber Futures เป็นต้น คลิกเพื่อดูสินค้าอ้างอิงทั้งหมดใน TFEX

 

ผู้ที่สนใจซื้อขายอนุพันธ์ต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์อนุพันธ์ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักการและกลไกการซื้อขายอนุพันธ์มีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้น ผู้ลงทุนจึงควรทำความเข้าใจว่า ลักษณะของอนุพันธ์แต่ละประเภทเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: การลงทุนในอนุพันธ์ (ห้องเรียนนักลงทุน)