Investment Discovery Museum

ตลาดหลักทรัพย์ mai เริ่มซื้อขายหุ้นวันแรก

mai

 

          หากย้อนไปในยุคเริ่มแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก... ให้จัดตั้ง “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งระดมทุนจากตลาดทุน

 

          วันที่ 21 มิถุนายน 2542 “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” (Market for Alternative Investment: MAI) ได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งวันที่ 17 กันยายน 2544 ตลาดหลักทรัพย์ใหม่จึงเริ่มซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรก บริษัทจดทะเบียนที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่เป็นรายแรกคือ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านงานวิจัย วาณิชธนกิจ อสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการเงินทุน ภายใต้ชื่อย่อหุ้นว่า "BROOK" ด้วยทุนจดทะเบียน 94.61 ล้านบาท (รายงานประจำปีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2544)

 

          ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนถึง 179 บริษัท และจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 214 หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม