Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY: Circuit Breaker

 

Circuit Breaker คือ หลักเกณฑ์การหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว 

 

เป็นมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้เมื่อราคาหลักทรัพย์โดยรวม (SET Index) ลดลงอย่างรวดเร็วและแรงเกินไป การซื้อขายจะหยุดโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด (30 นาที หรือ 60 นาที) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างครบถ้วน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้เกณฑ์ Circuit Breaker ครั้งแรกในปี  2549 และได้มีการแก้ไขเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับเกณฑ์ Circuit Breaker ที่ใช้ในปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยมีการหยุดพักการซื้อขายตามลำดับ ดังนี้

 

 ⦁ หยุดครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index ลดลงถึง 8% ของค่า SET Index ที่ปิดในวันทำการก่อนหน้า 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นเวลา 30 นาที

 ⦁ หยุดครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index ลดลงถึง 15% ของค่า SET Index ที่ปิดในวันทำการก่อนหน้า 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นเวลา 30 นาที

 ⦁ หยุดครั้งที่ 3 เมื่อ SET Index ลดลงถึง 20% ของค่า SET Index ที่ปิดในวันทำการก่อนหน้า 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด เป็นเวลา 60 นาที

 

ตัวอย่าง

 

ถ้าวันทำการก่อนหน้า SET Index ปิดที่ 1,250.00 จุด

 

สมมติว่า วันนี้สภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวน ทำให้ SET Index ลดลงอย่างรวดเร็ว การซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดพักเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

หยุดครั้งที่ 1 (30 นาที) 

ถ้า SET Index ลดลง 8% ของ SET Index 1,250.00 จุด

หรือลดลง 1,250.00 x 8% = 100.00 จุด มาอยู่ที่ 1,150.00 จุด

หยุดครั้งที่ 2 (30 นาที) 

ถ้า SET Index ลดลง 15% ของ SET Index 1,250.00 จุด

หรือลดลง 1,250.00 x 15% = 187.50 จุด มาอยู่ที่ 1,062.50 จุด 

หยุดครั้งที่ 3 (60 นาที) 

ถ้า SET Index ลดลง 20% ของ SET Index 1,250.00 จุด

หรือลดลง 1,250.00 x 20% = 250.00 จุด มาอยู่ที่ 1,000.00 จุด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

การหยุดซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker