Investment Discovery Museum

เรื่องเล่าตลาดทุน ตอน รู้จักดัชนีในตลาดทุน SET50 และ SET100

 เรื่องเล่าตลาดทุน SET50 SET100 index

เรื่องเล่าตลาดทุน

 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET Index เป็นตัวเลขสำคัญที่ผู้ลงทุนมักจะติดตามความเคลื่อนไหวกันทุกวัน นอกจากหลายคนจะคุ้นเคยกับ SET Index ที่สะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้ว ยังมีดัชนีราคาหุ้นอีกหลายประเภทและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป อาทิ ดัชนี SET50 และ SET100

 

ดัชนี SET50 และ SET100 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 อันดับแรก และ 100 ลำดับแรกที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด นั่นก็คือ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สภาพคล่องของการซื้อขาย และสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ดัชนี SET50 เริ่มคำนวณวันแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ขณะที่ดัชนี SET100 เริ่มคำนวณวันแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2548

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ทุกๆ 6 เดือน คือเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สภาพคล่องของการซื้อขาย และสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ผู้ลงทุนมือใหม่สามารถใช้ดัชนี SET50 และ SET100 เป็นเครื่องมือชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ โดยนำผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของตนเองมาเปรียบเทียบว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหรือไม่ หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกหุ้นที่สนใจเพื่อนำไปศึกษาข้อมูลในเชิงลึกแล้วจึงตัดสินใจลงทุน

 

ดูรายชื่อหุ้นที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/market/constituents.html