Investment Discovery Museum

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โดยมีนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคตลาดทุน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ