Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 3 - มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบ ด้วย 2 สกิล

 

มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบ ด้วย 2 สกิล

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. ค่าใช้จ่ายคงที่

จัดว่าเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายในจำนวนเงินที่เท่ากันในทุกๆ เดือน ตามเวลาที่กำหนด เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ 

ค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดี เพราะถ้าเกิดปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดฝัน จะส่งผลเสียกับการดำรงชีวิต เช่น เกิดตกงานไม่มีรายได้ ก็จะไม่สามารถผ่อนชำระบ้านหรือรถได้ อาจส่งผลให้ต้องเสียสินทรัพย์ดังกล่าวไป

 

2. ค่าใช้จ่ายผันแปร

เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคน มากน้อยตามความต้องการและรสนิยม เช่น ค่าอาหาร ค่าช็อปปิง ค่าเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังและควบคุมการใช้จ่าย อย่าใช้เงินเพลินจนมากเกินไป

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com