Investment Discovery Museum

การขึ้นลงของ SET Index บอกอะไร?

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เราเห็นถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดใน SET

 

โดยการเทียบมูลค่าตลาดรวม ณ ปัจจุบัน (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดรวมในวันฐาน (Base Market Value) ซึ่งก็คือวันที่ 30 เมษายน 2518 มีค่าดัชนีเริ่มต้นอยู่ที่ 100

 

สูตรการคำนวณ
SET Index = (Current Market Value / Base Market Value) x 100

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน