Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ ++ Saving | Interest ++

 

++ #INVESTORYชวนดู ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY คำศัพท์สำหรับมือใหม่เพื่อเรียนรู้การลงทุนอย่างง่าย ++

 

 

Saving การออม "การออม" เป็นการทยอยเก็บเงินสะสมทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเวลาผ่านไป เงินก้อนเล็กจะเพิ่มพูนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ 

 

"เก็บก่อนใช้" เป็นวิธีเริ่มต้นการออมแบบง่าย เมื่อมีรายได้ ควรแบ่งเงินเพื่อการออมทันที เช่น หักเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ อย่างน้อย 10% แล้วค่อยใช้จ่ายจากเงินส่วนที่เหลือ ทำเป็นประจำ จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมสม่ำเสมอได้

 

Interest ดอกเบี้ย "ดอกเบี้ย" ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝาก

 

สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร/หุ้นกู้ หรือการให้กู้เงิน โดยผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้เงินจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ในขณะที่ผู้ออกพันธบัตร/หุ้นกู้ หรือผู้ขอกู้เงิน จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ เพิ่มเติมจากเงินต้นที่ต้องจ่ายคืน