Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY + + Needs | Wants + +

++ #INVESTORYชวนดู ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY คำศัพท์สำหรับมือใหม่เพื่อเรียนรู้การลงทุนอย่างง่าย ++

 

 

 

 

Needs สิ่งของที่จำเป็น  คือ สินค้าและบริการที่จำเป็น หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต หลักๆ ก็คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ จะมากหรือน้อยเพียงใด ขี้นอยู่กับความสามารถในการใช้จ่าย หรือรายได้ของแต่ละคน ว่าจะเลือกใช้จ่ายเงินที่มีอยู่อย่างไร เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้อย่างไม่เดือดร้อน

 

Wants สิ่งของที่ต้องการ  คือ สินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งเกินจากปัจจัย 4 แต่เป็นสิ่งของ ที่เราอยากได้มาครอบครอง เพื่อสร้างความพึงพอใจ หรือตอบสนองความต้องการส่วนตัว การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้ว มักจะใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผล เพราะซื้อแล้วมีความสุข เช่น ซื้อตามกระแสความนิยม ซื้อเพราะได้รับส่วนลดพิเศษหรือของแถม ฯลฯ

 

ถึงแม้ว่าเราจะมีความสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน แต่จะดีกว่าไหม ถ้าแบ่งเงินหรือนำค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไปเก็บออมหรือลงทุนให้เติบโตงอกเงย เพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคต

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY