Investment Discovery Museum

เรื่องเล่าชุด ทรัพย์สยาม ตอน อัญมณีไทย ความงดงามที่ทรงคุณค่า

 

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

 

 สรุปการบรรยาย

 

 

 

#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY

#INVESTORY #InvestmentDiscoveryMuseum #พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน #ทรัพย์สยาม #อัญมณี