Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม