Investment Discovery Museum

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น