Investment Discovery Museum

กว่าจะเป็น…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในยุคเริ่มก่อตั้งตลาดทุนไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างศาสตราจารย์ ดร. ซิดนีย์ เอ็ม ร็อบบินส์ ศาสตราจารย์วิชาการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก่อตั้งตลาดทุนในประเทศที่กำลังพัฒนา มาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการก่อตั้งตลาดหุ้นในประเทศไทย ต่อมาในเดือนเมษายน พ.. 2513 ศาสตราจารย์ร็อบบินส์ ได้เสนอผลการศึกษาเรื่อง ตลาดทุนในประเทศไทย: A Capital Market in Thailand” ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวในการจัดตั้งและพัฒนาตลาดทุนไทย

ที่มา: หนังสือ 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) หน้า 20-21

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติและพัฒนาการตลาดทุนไทยได้ที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน